Bůh, který se rozdává

 

Bůh bible, křesťanský Bůh, je Bůh, který se rozdává. Člověka stvořil, aby se mu dával. Člověka stvořil k obrazu tohoto sebe dávajícího Boha, aby se i člověk dával druhému člověku.

 

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce (J 10,11).

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele (J 15,13).

Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry (1J 3,16).

 

Zpravidla nám - díky Bohu za to - nehrozí  nebezpečí, že bychom byli vystavováni hrozbě muset položit svůj život za své přátele, jak tomu bylo nedávno v obou totalitních režimech a jak je tomu i nyní v řadě zemí. Ale tato výzva se nás přesto týká. Náš život není jediný, nedělitelný celek. Náš život je dar, který přijímáme a uskutečňujeme v čase. Každá vteřina představuje kousek našeho života. A právě to je onen život, který já mohu dát druhému, svému příteli, svému bratru. Ale také svému nepříteli.

 

Jak se nám Bůh dává?

 

1. Dává nám svého Ducha…

 

… a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - (J 14,16)

… váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho o to prosí! (Lk 11,13b; srv. Mt 7,11)

My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají (Sk 5,32).

A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán (Ř 5,5).

 

… a tím nám dává náš život se vším, co pro něj potřebujeme.

 

Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni (Ř 8,10).

který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život (2K 3,6).

Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život (J 6,63).

Naši tělesní otcové nás trestali, a přece jsme je měli v úctě; nemáme být mnohem víc poddáni tomu Otci, který dává Ducha a život? (Žd 12,9)

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství, se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch (Ko 3,16).

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť (J 6,27).

Ježíš jim řekl, "Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec. Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu" (J 6,32-33)

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. (J 14,27a)

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista (J 17,3).

Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný (Ř 2,7).

 

Pamatuje i na naše tělesné potřeby

 

abyste byli syny nebeského Otce; protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé (Mt 5,45).

Nadmíru se divili a říkali, "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč …“ (Mk 7,37).

vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní (Sk 17,25b).

jak je psáno, `ustanovil jsem tě za otce mnohých národů´. Je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není (Ř 4,17).

… a tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst (1K 3,7).

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát (1K 10,13).

Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl (1K 12,18).

Bůh však mu dává tělo, jak sám určil, každému semeni jeho zvláštní tělo (1K 15,38).

Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my (2K 1,6).

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť `radostného dárce miluje Bůh´(2K 9,7).

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši (Fp 4,19).

Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, (1Tm 6,13)

 

Dává nám svoji milost

 

Budou se za vás modlit a po vás toužit pro nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal (2K 9,14).

Víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni; a přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám, přes mnohý těžký zápas, evangelium Boží (1Te 2,2).

Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví (1K 3,10).

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! (1K 15,57)

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu (Fp 4,13).

Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno, `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘ (Jk 4,6)

Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh - tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen (1Pt 4,11).

Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´ (1Pt 5,5).

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme (1Te 3,12),

… nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu (2Te 2,17).

Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh (2Tm 1,8),

Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil (2Tm 2,7).

Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu (2Tm 2,25)

 

Různě

 

Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá. (J 11,22)

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu (J 15,16).

V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to (J 16,23).

Tím vším jsem vám ukázal, že máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl, `Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere´ (Sk 20,35).

Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost (Ř 4,5).

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději (Ř 15,4).

Ten, který `dává semeno k setbě i chléb k jídlu´, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží `plody vaší spravedlnosti´ (2K 9,10).

Kéž mu Pán dá, aby u něho našel milosrdenství v onen den. A jaké služby vykonal v Efezu, víš nejlépe sám (2Tm 1,18).

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána (Jk 1,5).

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost (Jk 3,13).