Obnova kostela Andělů strážných


V průběhu roku 2014 bylo možné podniknout díky finančním prostředků z Programu rozvoje venkova, příspěvku Arcibiskupství pražského a Města Kostelec nad Černými Lesy  další  výraznější krok k obnově významného kulturního dědictví ve městě.

Na místním kostele sv. Andělů strážných  došlo k opravě fasády věže a obnově přilehlého prostranství (severní a západní strana kostela). Záměr bylo navázat na provedené předchozí etapy celkové obnovy kostela (2004-2009 - Odvedení dešťové vody a vysoušení zdiva, obnova stropů, obnova vnitřních omítek a výmalba)

Po postavení lešení  byly sejmuty nesoudržné omítky, dožilé oplechování říms a prověřen stav střešní krytiny věže kostela. Závažným zjištěním byl místy až havarijní stav kamenných pískovcových prvků. Staré omítky byly za dohledu pracovníků NPÚ opět v narušených místech opraveny a doplněny novými. Fasáda byla sjednocena vápenným nátěrem dle stávající barevnosti. Na západní straně kostela (u průčelí) byla v místech narušení,lokálně přeložena mozaiková dlažba, vznikl bezbariérový vstup do kostela.

Na severní straně lodi kostela byla provedena obnova prostranství. Došlo zde k  výměně zahradních obrubníků, úpravě terénu, doplnění ornice a  vysetí trávníku.