Modlitba za uzdravení

 

Modlitba za vnitřní uzdravení

vzpomínek a očekávání

a za odpuštění

 

Heribert Mühlen

    

    1. Prosba o svatého Ducha

  

     1. lektor

     Hospodine, můj Pane a můj Bože, můj Stvořiteli. Ty mi říkáš: “Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh” (Iz 43,1-3a). “Já Hospodin jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat” (Iz 42,6). Klaním se ti a děkuji ti, žes přišel a že jsi zde zcela osobně pro mne, abys vyléčil moji zraněnou duši. Chci nyní procházet celým svým životem a věřím, že podle tvého zaslíbení mě budeš na této cestě provázet. Uchopil jsi mě za ruku, a proto chci do tohoto doteku tvé uzdravující ruky vložit vše, co v mém životě potřebuje tvůj uzdravující zásah.

     Můj Pane a Bože, můj počátku a cíli! Ty jsi Pánem dějin a jsi také Pánem mého života. Prosím tě o tvého svatého Ducha,

 - abych se v jeho síle mohl nyní vrátit do historie svého života,

 - abych v jejích blouděních, hlubinách a temnotách nalezl všechna zranění své duše, která mě od tebe oddělují, všechny ty bolestné vzpomínky a nesplněná očekávání, které ti v skrytu duše vyčítám, i ty, které jsem zatlačil do svého podvědomí,

 - abych je mohl vystavit uzdravujícím účinkům světla tvého svatého Ducha, tvému slitování a milosrdenství,

 - abych se mohl navrátit k tobě a nově přijmout od tebe tvoji blízkost jako tvůj dar.

      Přijmi mě do své náruče a odejmi ode mne všechnu nedůvěru vůči tobě.

     Tys tak velkodušný, že mi dovoluješ, abych ti odpustil, že ses mohl dívat na to, jak mě potkalo tolik věcí, které nechápu a které nikdy nepochopím. Vím však, že v utrpení svého Syna jsi každé mé utrpení učinil svým utrpením. Prosím tě, abys mě mocí svého svatého Ducha smířil se sebou, s lidmi, kteří mi ublížili a mě zranili, a abys mě smířil i se mnou samým.

 

    1. lektorka

    Můj Pane a můj Bože, ty víš, kolik strachu, hněvu, vzteku, domýšlivosti, povýšenosti a arogance se ve mně nahromadilo. Dej mi nyní sílu, abych všechny tyto pocity předložila před tebe, protože ty máš moc a ochotu je uzdravit a proměnit. Chtěla bych nyní ze srdce rád odpustit každému, kdo tyto pocity ve mně vyvolal a stále vyvolává.

     Vím, že si přeješ mé štěstí a zdraví v míře nesrovnatelně větší, než mohu sám svou snahou dosáhnout a než si dovedu představit. Prosím Tě, pronikni nyní do těch oblastí mého života a mého ducha, které ještě nejsou naplněny silou tvého odpuštění. Zříkám se pokušení

 - chtít uvést řád do světa svých pocitů sám bez tvé pomoci,

 - přenášet své negativní pocity na druhé a pak je v nich potírat,

 - ospravedlňovat se před sebou i před druhými a hledat důvody, proč jim nemám odpustit.

    

     2. Početí - narození - dětství

      2. lektor

     Můj Pane a můj Bože, chci nyní vložit do tvého bezpečí počátek a první měsíce svého života. Od tebe, Pane, jsem dostal svůj život, tobě za něj děkuji, a tobě děkuji také za to, že v tomto okamžiku ti smím celé své bytí vrátit ve svobodě té důvěry, kterou dáváš ty sám. Nenarodil jsem se ze své vůle. Nezvolil jsem si sám svůj charakter ani své vlohy. Vím, že mé bytí není náhoda a žes mě ve své lásce zahrnul do svého plánu se světem, již když jsi ho tvořil.

 

      2. lektorka

     Mé vzpomínky nedosahují až k počátkům mého bytí, ale “tvé oči mě viděly v zárodku” (Ž 139,16). Byls přítomen svou tvůrčí silou, když se moji rodiče spojili a když jsem rostla v matčině lůně. V okamžiku početí jsi mi dal základní rysy mého charakteru. Děkuji ti za nadání a schopnosti, které jsem od tebe dostala. Prosím tě, abys mi dal poznat a přijmout i mé slabé stránky. Jen ty sám jsi dokonalý a plný dobra. Ve tvé síle chci nyní vědomě přijmout, že jako tvůj tvor jsem ve svých schopnostech a vlohách omezena. Jen ty sám můžeš ve mě uvést do souladu a smířit to, co je silné s tím, co je slabé, abych se stále více stávala takovou, jakou jsi mě chtěl mít ve svém věčném plánu.

 

      1. lektor

     Jenom ty sám znáš všechny dobré a špatné vlivy, které se již od mého početí až do narození vnořily do mých hlubin. Odevzdávám ti, Pane, všechna zranění, která jsem zdědil po svých předcích. Ty sám víš, jakou měrou přispívají k mé náklonnosti ke hříchu, nakolik umocňují moji náklonnost k agresivitě, k pomluvám, k nepoctivosti, ke smilstvu, k lenosti. A jenom ty víš, odkud pramení nedostatek mé víry v tebe. Prosím tě, Pane, abys mě vymanil z tohoto dědičného vlivu mých předků, který mi tak překáží při hledání pravé cesty k tobě i k sobě.

     Nevím, jestli jsem byl počat z lásky a jestli si mě mí rodiče přáli. Nevím také, zda moje matka vnitřně přijala své těhotenství a zda moji rodiče měli radost z mého narození. Vím však, že v okamžiku početí jsi mě chtěl ty a že tys měl pro mě od počátku připraven plán pro nejlepší život, jaký mohu žít. Tobě odevzdávám všechny stresy a šoky, které matka prožila během těhotenství, a prosím tě, uzdrav zranění mé duše pocházející z této doby.

     Nechápu, proč je utrpení, které začalo už s narozením, ale důvěřuji ti. Provázel jsi mne i ostatní lidi svou milující péčí od počátku. Tvůj Syn vzal na sebe a do svého utrpení všechna moje a naše zoufalství a zklamání. Děkuji ti, že mě v síle jeho utrpení chceš uzdravit a že s tím začínáš v této chvíli.

     Prosím tě, dej, abych poznal a přijal své slabé stránky. Ty sám jsi dokonalý a jsi plností všeho dobra. Prosím tě, dej mi sílu, abych vědomě uznal, že mé schopnosti a vlohy jsou omezené a že jen ty sám můžeš ve mně uvést do souladu a smířit mé slabé a silné stránky tak, aby můj život stále více odpovídal tvému odvěkému plánu se mnou.

 

      1. lektorka

     Můj Pane a Bože, nyní chci do tvé lásky vložit své rodiče. Děkuji ti, žes mi jejich prostřednictvím daroval život. Prosím tě, vrať se nyní se mnou do prvních let mého života a pomoz mi poznat vady v mém vývoji, zaviněné nedostatečnou nebo přehnanou náklonností ke mně.

     Děkuji ti, že existují rodiče, kteří se považuji za tvé děti a spolu se svými dětmi se ti otevírají a tak se snaží pomocí své lásky zprostředkovat svým dětem zkušenost s tvou láskou. Ale jen ty sám dovedeš milovat zcela nesobecky. Ty znáš všechny okolnosti života mých rodičů, které mě dodnes zatěžují, které mi překážejí nalézt tebe i sebe. Odpouštím jim, že mě nemilovali tak, jak jsi to zamýšlel ty ve svém stvořitelském plánu, neboť i oni byli formováni svými vlastními rodiči a jejich životní historií. Dej, ať jsou nyní skryti v bezpečí tvé odpouštějící lásky.

 

      2. lektor

     Můj Pane a Bože, nevím nic o tom, jak jsem se narodil, ani o prvním roce svého života. Tys byl při tom, když jsem z lůna své matky vyšel na tento svět. Je možné, že již od této chvíle jsem hnán strachem, že budu oddělen od původu života. Je možné, že můj, tehdy ještě neprobuzený duch si ve své hloubce uložil první veliké zklamání. Důvěřuji tvému slovu, že ty, můj Bůh, jsi mě již při mém narození vzal do své náruče a byls pro mě stále “jako rodiče, kteří tisknou kojence ke své tváři” (Oz 11,4).

 

      2. lektorka

     Ty víš, jak je mi zatěžko přes veškerou moji snahu důvěřovat druhým; víš, jak jsem hnána hladem po uznání a zajištění; víš, že nemám odvahu jednat spontánně, projevovat navenek své pocity; víš o mém strachu z toho, že se mi někdo vysměje nebo že mě zraní. Ty víš, zda jsem v prvních létech svého života nepotřebovala více ochraňující mateřské lásky. Vtiskni do mého srdce slovo: “Cožpak může žena zapomenout na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní” (Iz 49,15). Buď mi nyní ty nablízku se svým mateřským slitováním.

 

      1. lektor

     V Tvé síle, Pane, odpouštím své matce všechna ta zranění, jež mi způsobil nedostatek tepla, zajištění a příklonu. Odpouštím jí její přecitlivělost, její rozčilování, každý jednotlivý trest, jež se mi zdál nebo byl nespravedlivý. Odpouštím jí, že nadržovala mému bratrovi, mé sestře, že mi řekla, že jsem hloupý, ošklivý, nevychovaný, že se k ničemu nehodím, že stojím rodinu mnoho peněz, že si své dítě představovala jinak, že nejsem to, co čekala. Odpouštím jí, že mě nutila potlačovat mé agrese vůči ní. Odpouštím jí, že stále ještě v sobě slyším ty její příkazy a zákazy: musíš, nesmíš, měl bys ... . Odpouštím jí, že mi ve své přehnané mateřské lásce a péči nedávala dostatek svobody a samostatnosti, že se pokoušela poutat mě stále na sebe, i když jsem už byl dospělý. Odpouštím jí, že ve mně vytvořila návyk očekávat příliš mnoho od svého okolí. Odpouštím jí, že neměla dobrý vztah k mému otci, že ve mě hledala svůj protějšek, takže jsem se nemohl svobodně vyvíjet, že jsem nemohl být sám sebou. Odpouštím jí všechna zranění, jež mi způsobila.

 

      1. lektorka

      Můj Pane a Bože,

     ty víš, že si příliš nevěřím, že mám strach ze života, strach, že selžu. Víš, jak moc mi záleží na úsudku druhých a jak se neustále pokouším splnit jejich očekávání. Ty víš, zda jsem nepotřebovala více otcovské lásky, silný a důvěryplný příklon, který by mi dal pevnost a sílu zůstat věrnou sama sobě. Důvěřuji tvému slovu: “Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí” (Ž 103,13). Buď mi nyní ty nablízku se svou otcovskou dobrotou a věrností.

 

      2. lektor

     Odpouštím svému otci, že pro mne neměl nikdy čas, že jsem jen málokdy mohl cítit jeho lásku a náklonnost. Odpouštím mu, že mě jenom korigoval a nepomáhal, že ode mě očekával nadměrné výkony, aniž by mě povzbudil. Odpouštím mu, že mě nedoprovázel v létech mého dozrávání, že mi neprojevoval dostatečně zřetelně svůj příklon, který by mi byl usnadnil uvolnit přílišnou vazbu na matku. Odpouštím mu, že nepřipouštěl diskuse, které by mi byly pomáhaly v mém růstu.

 

      1. lektorka

     Odpouštím svému otci sváry s mou matkou, které mě děsily a zraňovaly. Odpouštím mu, že matku nechával v bezradnosti v jejích starostech a často nebyl doma.

Odpouštím svému otci, že jsem Tě, Bože, dlouho nemohla oslovit “Otče”.

 

      2. lektorka

     Můj Pane a Bože, z lásky jsi mě povolal k životu. Dej, ať stále více zakouším, že jsem tvé dítě, že jsem ve své jedinečnosti před tebou důležitá, že mě přijímáš takovou, jaká jsem. Ve svém slově mi slibuješ, že jsi více než otec a matka, ty otcovský a mateřský Bože. Spoléhám na slovo žalmu: “I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme” (Ž 27,10). Osvoboď mě od negativních vazeb na rodiče a dej mi vnitřní svobodu, abych v ní mohl tobě, svému Bohu, odevzdat všechen vztek a hněv, všechnu zášť a nenávist, které jsem v sobě potlačila a které ty nyní krok po kroku uzdravíš a proměníš. Prosím tě, začni teď tento proces svým svatým Duchem, který jediný zná dokonale všechny mé hloubky.

 

      2. lektor

     Můj Pane a můj Bože. Ty jediný jsi dokonalý, ty sám jsi dokonalá a nesobecká láska. Dopřej mi, abych stále více zakoušel, že jsem tvé dítě, že jsem ve své jedinečnosti před tebou důležitý, že mě uznáváš. Uzdrav mé nejvnitřnější pohnutky a snahy od každého přehánění. Dopřej mi zakusit tvou milující blízkost, jestliže jsem byl málo milován, chválen a uznáván. Jestliže jsem však už jako dítě zažil přehnanou chválu, falešné uznávání, odejmi ode mne všechnu falešnou jistotu, přehnanou sebedůvěru a jakékoli obavy o mne samého.

 

      1. lektor

     Můj Pane a Bože, prosím tě, abys uzdravil také všechna zranění způsobená vztahem k mým sourozencům. Odpouštím svým rodičům, že mému bratru, mé sestře dávali přednost, nebo že jim křivdili. Dej, abych v mých sourozencích nově objevil vše dobré, co v nich je. Dopřej mi myslet na ně s opravdovou ochotou ke smíření. Až je příště potkám, ať je mezi námi tvá odpouštějící, nesobecká láska. Očisť vše, co stojí mezi námi. Dej nám důvěru, že tvůj svatý Duch napraví a uzdraví naše vztahy. Už teď ti děkuji, Bože mého života, za to, že ty to můžeš uspořádat a že to skutečně dáš do pořádku.

 

      2. lektor

     Odpouštím svému bratru, že mi dával pocítit svoji převahu, že mě utiskoval a bil. Odpouštím mu, že uměl upoutat na sebe zájem rodičů, protože byl inteligentnější a zdatnější než já.

 

      1. lektorka

     Odpouštím své sestře, že řekla mé matce, že je hloupá a zaostalá, že vůbec nerozumí dnešní mládeži. Odpouštím jí, že se špatně chovala a že neustále vyvolávala v naší rodině hádky. Odpouštím jí všechny její pokusy neustále mě mentorovat.

 

      2. lektorka

     Pane, náš Bože, dej, abychom kvůli tobě opustili otce, matku, bratra, sestru (Mk 10, 29n), abychom je vnitřně odevzdali tobě, abys ty z nich mohl nově učinit dar pro naši rodinu. Učiň, aby mezi námi panovala láska a společenství, zpřítomňující tebe.

 

      3. Školní věk - puberta - zaměstnání

    

      1. lektorka

     Můj Pane a můj Bože, chtěla bych ti nyní předložit také negativní vzpomínky, které se v mých hlubinách nakupily během doby, kdy jsem chodila do školy. Ty víš, že tehdy jsem začala pociťovat břímě života. Jednali se mnou nespravedlivě, byla jsem odstrkována, dostávalo se mi málo pochvaly. Začala jsem se úzkostlivě uzavírat do sebe. Ty víš, jak jsem pociťovala požadavky a očekávání svých rodičů a učitelů jako nátlak. S každým selháním ve mě narůstal pocit, že se k ničemu nehodím. Odejmi ode mne touhu mstít se nyní za to bezohledností a utiskováním druhých.

 

      2. lektor

     Darovals mi bohaté nadání, takže jsem dosáhl svých prvních úspěchů. Stal jsem se sebevědomým a měl jsem radost z toho, že jsem mocný a silný. Ty víš, můj Bože, že se tehdy ve mě probudila příliš veliká životní očekávání, která se dosud nenaplnila a přinesla mi zklamání. Dej, ať teď nově poznám, že mé nadání je tvým darem, který jsem od tebe dostal pro službu druhým. Dej mi pokoru, abych chválu od druhých přijímal vděčně jako chválu tebe.

 

      1. lektorka

     Dej mi sílu odpustit učitelům a vychovatelům, kteří ve mě neprobudili ty schopnosti, které jsi mi dal, a kteří mě nespravedlivě trestali. Odpouštím spolužákům, kteří si ze mě na školním dvoře tropili posměch a vylučovali mě ze svých společných her. Odpouštím i ostatním dětem, s nimiž jsem vyrůstala, že mě také odstrkovaly a vylučovaly ze svých her. Odpouštím všem, kteří byli silnější než já, kteří mě utiskovali a bili. Odpouštím všem, kterým moji rodiče nebo učitelé nadržovali.

 

      2. lektorka

     Prosím tě, můj Bože, i o uzdravení všech těch zkušeností, které jsem učinila během dospívání. Ty znáš můj zápas o to, abych nalezla sebe. Poprvé jsem byla skutečně okouzlena a fascinována jinými lidmi a vrůstala jsem do společnosti, v níž mé srdce nemohlo procitnout k tobě. Až do této chvíle mě obklopoval a hluboko ovlivňoval hřích světa. V této době se ve mně probudila přehnaná touha po uznání, moci, majetku, požitcích. Nyní ti ji odevzdávám s prosbou, abys ji uzdravil. Učiň, abych získala odstup od všeho, abych v tvé síle mohla plnit své úkoly ve společnosti a na svém místě.

     Ty znáš mé bolestné hádky s rodiči. Uzdrav mé vzpomínky na vztek a hněv, který ve mně stoupal, kdykoli jsem měl pocit, že mě rodiče utiskují. Uzdrav mě také od falešné podřízenosti rodičům a od přehnané vazby na ně.

 

      1. lektorka

     Můj Pane a Bože, ty znáš historii mého prvního přátelství, mé první lásky. Tys vložil do mého srdce touhu po někom, kdo by mě spolehlivě a věrně přijímal, a chtěls, abych se v setkání s tímto člověkem více přiblížila tobě. Víš, jakou bolest mi způsobilo odmítnutí mé lásky. Víš o mých prvních vědomě zakoušených zklamáních. Prosím tě o uzdravení mých prvních sexuálních zkušeností, které mě ještě dnes zatěžují. Dej, ať svoji sexualitu přijímám jako dar tvé stvořitelské milosti, jako tvůj tvůrčí čin. Prosím tě, Pane, uzdrav mě z každého hříchu v této oblasti a dej mi správný a čistý vztah k lidem opačného pohlaví. Pomoz mi, ať je ve mě zase všechno čisté a svobodné. Ať je vše podle tvé vůle. Odpouštím všem, kteří mě v této oblasti přivedli ke hříchu.

 

      2. lektor

     Ty znáš také průběh mého společenského života v době dospívání. Znáš party, do nichž jsem patřil, hvězdy, které jsem uctíval, diskotéky, kterých jsem se zúčastnil. Chtěl jsem žít, chtěl jsem se nechat nadchnout, ale má schopnost prožívat věci a události nebyla zaměřena na tebe. Dotkni se nyní prostřednictvím svého svatého Ducha mých hlubin. Odkryj vše, co mě z doby mého mládí odděluje od tebe. Učiň, abych tě přes všechny zmatky, omyly a selhání zcela nově uctíval a chválil jako Boha svého života.

 

      2. lektorka

     Odpouštím nyní také tomu, kdo zapříčinil moji první vědomou zkušenost se zlem, kdo zneužil moji důvěru. Uzdrav rány, které ve mně zanechalo toto první zneužití mé důvěry, tato první, ale trvalá zkušenost se zlem, která mě činí stále ještě nedůvěřivou vůči tobě.

 

      1. lektor

     Můj Pane a můj Bože, chtěl bych ti nyní předložit také svůj život v zaměstnání. Všechno neprobíhá tak, jak jsem si představoval. Nesplnila se má přehnaná očekávání na postup v zaměstnání. Mé jednání v této nemilosrdné společnosti, která měří člověka jeho výkonem, je určováno závistí a nepřátelstvím. Uzdrav mě od této hlodající pochybnosti o mně samém a dej, abych na agrese reagoval přiměřeně.

 

      2. lektor

     Jsem pyšný na svůj výkon v zaměstnání a nic si nedělám z toho, že moje výhoda je současně nevýhodou někoho druhého. Uzdrav mě od popudu bezohledně se prosazovat, uzdrav mě od sobecké snahy o vlastní zajištěnost. Dej mi schopnost pracovat nejen pro svůj soukromý užitek, ale chápat své zaměstnání jako službu druhým lidem a společnosti. Učiň, abych intenzivněji pociťoval bezpráví páchané na druhých.

 

      1. lektor

     Odpouštím všem, kteří mi překáželi při mém postupu v zaměstnání. Odpouštím i svým spolupracovníkům, kteří mi ztěžují můj život, kteří se mnou nespolupracují, nebo se tlačí na mé místo, kteří o mně hovoří s pohrdáním. Odpouštím jim každý posměch a každou ironii, které mě zranily. Odpouštím i svým představeným každé tvrdé a nespravedlivé slovo, každé odstrkování a ponižování.

 

      1. lektorka

     Uzdrav mě, Pane, z přehnané potřeby osobní jistoty, abych se stala schopnějším pracovat nejen pro svůj osobní prospěch, ale abych své povolání pochopila jako službu druhým a společnosti, jako dar tvé milosti. Uzdrav zranění, která si vzájemně způsobují společenské skupiny, uzdrav vzpomínky na vzájemné utiskování ve světě práce.

 

      2. lektorka

     Často se stávalo, že tvá církev nestála na straně chudých a psanců, ale na straně bohatých a mocných. Existují ještě stále na mnoha místech světa hluboké rozpory mezi sociální naukou tvé církve a praxí její hierarchie a bohatých a mocných křesťanů. Prosím tě o uzdravení všech mých zranění pocházejících z této oblasti. Dej, abych přispěl k tomu, aby se společenské změny ve světě neprosazovaly ze závisti a z nenávisti, ale proto, že tys Pánem historie a tvůj svatý Duch chce společenské vztahy takto uspořádat.

  

   4. Životní stav

    

      2. lektor

     Můj Pane a můj Bože, dovol, abychom ti nyní předložili životní stav, v němž každý z nás žije, a abychom tě zástupně prosili o uzdravení vztahů i v těch stavech, v nichž nežijeme.

 

      1. lektor

     Prosím tě, uzdrav všechna zklamání, která brání mladým lidem, aby s důvěrou a nadějí od tebe očekávali dar štěstí ve vazbách na celý život. Ty sám jsi vložil do srdce člověka touhu po závazném, spolehlivém, výlučném a trvalém vztahu. Ty víš, že dnes je příliš mnoho mladých lidí, u nichž tato hluboká touha není naplněna. Uzdrav je od falešných představ, že svoboda znamená volnost od všech vazeb. Uzdrav je od nedůvěry, která způsobuje, že nemohou považovat za možný manželský svazek na celý život. Daruj jim milost, aby se osobně setkali s tebou, Bohem lásky, života a radosti, a probuď v nich naději, že ty sám jim dáš sílu být věrnými i ve chvílích, kdy vzájemné city ochabují a kdy dochází ke krizi.

 

      1. lektorka

     Prosím tě, uzdrav všechny, kdo žijí v manželství. Dej manželům, aby se na svého partnera dívali pohledem tvé lásky, aby byli s to poznat a s vděčností uznat všechny jeho vlohy a schopnosti. Probuď v nich ochotu přijímat toho druhého takového, jak jsi jej v základních rysech jeho charakteru stvořil a jakým se v průběhu své životní historie stal. Ty sám jsi úplné štěstí a dokonalé naplnění vší touhy. Uzdrav, osvoboď a očisť vzájemné vztahy manželů charizmatem něžnosti. Dej jim trpělivost a učiň, aby se stále více stávali jeden pro druhého darem. Ať se jejich tělesné spojení stává uzdravující účastí na lásce a společenství tvořeném tebou.

 

      2. lektor

     Můj Pane a Bože, ty víš, jak mnoho manželství je dnes narušeno a ohroženo. Dej manželským párům ochotu vrátit se opět k počátkům svého manželství, společně projít celou jeho historii, předložit tobě všechna zranění vzájemných vztahů a poprosit tě, abys je ty uzdravil až do nejhlouběji sahajících kořenů. Odejmi od nich všechny zábrany, které jim brání v tom, aby si ve společném rozhovoru před tebou detailně probrali všechna zklamání a zranění, která si navzájem způsobili.

     Uzdrav také narušené vztahy k jejich rodičům, které zatěžují jejich vztahy, a uzdrav nesplněná očekávání. Dej, aby manžel poznal, že manželka mu nemůže nahradit matku; odejmi od manželky podvědomou touhu hledat v manželovi svého otce. Ať od sebe navzájem neočekávají to, co si nemohou dát.

     Dej, ať s velikou důvěrou prosí tebe, otcovský a mateřský Bože, o uzdravení svých vztahů. Daruj jim sílu odpuštění a milost manželské věrnosti.

 

      2. lektorka

     Můj Pane a Bože, odpouštím teď svému partnerovi nedostatek lásky, něhy, pozornosti, pomoci. Přijímám jej před tvým obličejem s chybami, jednostrannostmi a slabinami. Odpouštím každé slovo a každý čin, které mě ranily nebo zmátly. Odpouštím svému manželovi, že celé hodiny vysedává před televizorem a nemá čas pro mne a pro děti. Odpouštím mu, že jeho povolání je pro něj důležitější než jeho rodina.

 

      1. lektor

     Odpouštím své manželce, že mě přepadává s mnoha drobnými hloupostmi všedního dne, když se unavený vracím domů z práce, a že nemá pochopení pro mé povolání. Odpouštím jí, že hledá bezpečí mimo naši rodinu, že udržuje známosti s jinými muži. Odpouštím jí, že nemá dobrý vztah k našim sousedům.

 

      1. lektorka

     Odpouštím i svým dětem, že mi neprojevují dost lásky, pozornosti a pomoci, dost vřelosti, pochopení a respektu. Odpouštím jim, že už nechodí do kostela, že podle mého mínění mají špatnou společnost a špatné návyky. Odpouštím jim každé slovo a každý čin, kterými mě zranily.

 

      2. lektorka

     Odpouštím i svému zeti, své snaše každé odmítnutí mé osoby, slova, jednání nebo opomenutí, která mi způsobila bolest. Odpouštím svému zeti, že mi vzal dceru. Odpouštím své snaše, že mi vzala mého syna. Odpouštím jim, že nemilují mé dítě tak, jak bych si to přála.

 

      1. lektor

     Pane, pomoz mi, abych teď odpustil i ostatním příbuzným, dědečkovi a babičce, že se stále vměšovali nebo ještě vměšují do naší rodiny, že v ní chtějí vládnout. Odpouštím i všem svým příbuzným, kteří o mně hovoří bez lásky a povýšeně.

 

      2. lektor

     Odpouštím i svým sousedům jejich narážky, pomluvy a předsudky, i hluk, který působí. Odpouštím jim, že nechtějí mít se mnou nic společného, že mi odmítají podporu a pomoc.

 

      1. lektorka

     Uzdrav také všechna zranění a poškození dětí, způsobená narušenými vzájemnými vztahy jejich rodičů. Ty víš, jaké množství dětí nosí v sobě po celý život škody, způsobené rozvodem rodičů. Obklop je svou láskou plnou slitování, dotkni se jejich srdcí svým otcovským a mateřským příklonem.

 

      2. lektorka

     Můj Pane a Bože, prosím tě nyní za všechny osamělé, ovdovělé a rozvedené. Snad měli pro svůj život jiné plány, možná si tento stav nezvolili z vlastní vůle a pociťují jej jako násilí, které potlačuje možnosti rozvoje jejich osobnosti. Dej jim jistotu, že ty je přijímáš, že před tebou mají velikou cenu a hodnotu. Uzdrav je v kořenech jejich bytostí, tam, kde jsou nejbolestivěji zraněni. Dej jim poznat, že ty máš s nimi svůj plán a že jim chceš svěřit důležité úkoly jak ve své církvi, tak i ve společnosti.

 

      1. lektor

     A nyní, Pane můj a Bože můj, prosím tě o milost, abych odpustil té osobě, která mi v mém životě nejvíc ublížila, tomu člověku, jehož považuji za svého největšího nepřítele, abych odpustil tomu, jemuž odpustit mi připadá velmi těžké, jemuž jsem řekl, že mu nikdy nemohu odpustit. Dej mi sílu, abych ti poděkoval, žes jej stvořil. Učiň, abych tě chválil pro jeho dobré stránky a pro jeho schopnosti.

 

      5. Společnost

     

       2. lektor

     Můj Pane a Bože, chci ti nyní odevzdat všechna zranění, způsobená společenskými a politickými poměry v zemi, v níž jsem vyrůstal. Jen ty víš, jaký vliv na mě měla ateistická výchova ve škole, ateistická propaganda ve sdělovacích prostředcích. Ty znáš důvody mého strachu přihlásit se veřejně ke své víře. Prosím tě, dej mi poznat všechny lži, pomluvy a nemorálnosti, které jsem nerozeznal a přijal je do svého života a svého přesvědčení, a uzdravující silou svého svatého Ducha očisti moji mysl i mé srdce.

 

      1. lektorka

     Odpouštím všem, kteří zavedli a budovali v naší zemi diktátorský systém moci. Odpouštím novinářům, spisovatelům, politikům a všem ideologům, kteří mi svým psaním a mluvením ztěžovali a v mnoha oblastech znemožňovali poznat pravdu. Odpouštím učitelům, kteří si hleděli více své zajištěnosti než mé výchovy a výuky v pravdě a k pravdivému, poctivému a dobrému životu.

 

      2. lektor

     Odpouštím těm, kteří nespravedlivě věznili mé příbuzné a známé. Odpouštím politikům, kteří z naší země udělali veliké vězení a svoji moc postavili nad zákon tvůj i nad zákony lidské. Odpouštím těm, kteří různými způsoby pronásledovali církev a všechny, kdo nebyli ochotni přijmout státní ideologii a podrobit se bez výhrad moci, a vzali mi tak možnost kontaktu se společenstvím, v němž bych se mohl svobodně rozvíjet.

 

      2. lektorka

     Odpouštím představitelům církve a kněžím, kteří svými postoji, projevy a činy spolupracovali s komunistickým režimem, a tím mě uváděli do zmatků, vyvolávali u mě pohoršení a narušovali můj vztah k církvi i k tobě.

 

      1. lektor

     Ty víš, Pane, jaké naděje jsem vkládal do nového politického a společenského systému a víš také, že převážná většina z nich zůstala nenaplněna. Tato nesplněná očekávání ve mě vyvolávají řadu negativních emocí. Prosím tě, dej mi poznat pravdivě můj podíl viny na této situaci, odpusť mi to, co jsem zanedbal, a uzdrav moji otřesenou důvěru v smysluplnost angažovanosti v této společnosti. Dej, abych si neustále připomínal slova žalmu: “Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný” (Ž 127,1), abych ve všem svém konání prosil o tvoji pomoc a s ní ve své práci počítal.

 

      1. lektorka

     Pane můj, odpouštím všem politikům, kteří se hlásí ke křesťanství a přitom svým jednáním zpochybňují věrohodnost křesťanství a narušují tím můj vztah k tobě i k církvi. Prosím tě, Pane, dej jim svého svatého Ducha, aby jejich slova i činy odpovídaly duchu tvého evangelia.

 

      6. Církev

    

      2. lektorka

     Můj Pane a Bože, ty víš také, že ve mně pracuje jed zklamání z tvé církve, ze svárů a závisti mezi jejími členy, z její bezmocnosti, z toho, kolik lidí se distancuje od společenství církve. Odstraň nyní silou svého odpuštění tento jed z mého srdce. Nedopusť, aby mi narušený vztah k církvi bránil angažovat se v její obnově. Nedopusť rovněž, aby mě falešná horlivost doháněla k tomu, že budu snižovat hodnotu jiných směrů a seskupení.

     Odpouštím všem, kteří ve mně vzbuzují dojem, že církev je jen správní aparát, že je jen lidskou organizací. Odpouštím církevním institucím, že mi dávají důvod odcizovat se církevnímu životu.

     Odpouštím i svým farářům a biskupům, že mě dostatečně nepodpírají v mých těžkých životních situacích, že mi nedávají najevo přátelství, že nemají na mě čas, že mi nesvěřují žádné úkoly ve farní obci. Odpouštím svému faráři, že nevede bohoslužby a nekáže tak, jak to očekávám.

 

      1. lektorka

     Můj Pane a Bože, přinášíme nyní před tebe i bolest, že musíme žít v oddělených církvích. Rozdělení tvé církve nezpůsobil tvůj svatý Duch, ale vina lidí na všech stranách. Prosíme tě, abys uzdravil vzpomínky na zraňující historické události, které provázely rozštěpení křesťanstva. Dej nám sílu odpustit a odejmi od nás dědičnou vinu tohoto oddělení. Uzdrav od každého jedu věrnost k té církvi, v níž jsme byli pokřtěni.

 

      2. lektor

     Můj Pane a Bože, přednášíme před tebe také naše smíšená manželství. Ty víš, že různost vyznání víry způsobuje v mnoha takových manželstvích hluboká zranění. Prosíme tě, uzdrav je v síle své lásky, která nikdy nepřestává (1K 13,8). Posiluj u obou partnerů vědomí, že křtem jsou začleněni do tvé církve a tím, přes všechny rozkoly, jsou v Kristu spojeni. Pomoz jim odhalit ona charizmata, která jsi každému z nich dal ke službě tomu druhému. Daruj jim a jejich dětem radost společné osobní modlitby, k níž každý něčím přispívá. Dej, ať v jejich společném životě nachází úrodnou půdu působení tvého svatého Ducha, které má v jednotlivých oddělených církvích svůj specifický ráz: láska k tvému slovu, ke tvým svátostem, důvěra ve tvé milosrdenství a podobně. Učiň, aby věrnost každého k jeho církvi se stala znamením toho, že tvůj svatý Duch chce tuto mnohotvárnost svých darů vést k jednotě.

 

      7. Závěr

     

       1. lektorka

     Můj Pane a Bože, uzdrav všechny zklamané naděje, všechna přehnaná očekávání, která v sobě dodnes nosím, a odpusť mi zklamání a zranění, která jsem způsobila druhým. Proměň všechny tyto zkušenosti, abych na ně mohla myslet beze smutku, studu a potlačovaného hněvu. Ani tvůj Syn na kříži nevymazal křivdy a zlo v dějinách, ale proměnil je. Tvá milost je vždycky ještě větší než jakýkoli velký hřích světa. Smiř mě tedy sám se sebou, se mnou a s ostatními.

 

      2. lektorka

     Můj Pane a Bože, prosím tě, podívej se na mě, jaká jsem teď, v tomto okamžiku. Dotkni se všech zábran, které mám vůči tobě. Přikaž každé mé nemoci, aby mě opustila. Podívej se na všechny mé zlozvyky a přikaž jim, aby mě opustily. Podívej se na hříchy, které konám nejčastěji a přikaž jim, aby ode mne odstoupily. Pane můj, odpusť mi je a uzdrav všechna zranění, která po nich zůstala.

 

      1. lektor

     Ukaž mi, Pane, všechny mé závislosti a pomoz mi osvobodit se od nich. Pomoz mi, abych byl schopen milovat přírodu a neničil ji. Vysvoboď mě z mé agresivity a nenávisti. Dotkni se mé vlažné víry, mé nesoustředěné modlitby. Prosím tě, Pane, vysvoboď mě z hříchu sebelítosti, pomoz mi, abych se už nikdy neanalyzoval, ale abych se vždy díval jen na tebe. Pomoz mi, abych si neničil své zdraví a své nervy, ale abych všechny své rány předával tobě v důvěře, že ty je uzdravíš. Pane, pomoz mi, abych byl silný, zdravý, abych mohl každému člověku činit dobro.

 

      2. lektor

     Uzdrav mě z mého strachu z okamžiku smrti a dej, abych pevně věřil, že i tehdy budeš se mnou. Uzdrav mě, Pane, ze všech strachů, které mě tak vzdalují od tebe a narušují můj vztah k mým nejbližším. Vždyť ty jsi má síla, má svoboda, můj pokoj. Proti tobě nikdo nic nezmůže, protože ty jsi jediný Pán a vládce.

 

      1. lektorka

     Už nemám strach ze své minulosti, protože tys prošel každý její detail a všechno jsi uzdravil a odpustil. Teď už vím, že jsem spasená a že v mé minulosti už neexistuje nic, co by mě stavělo proti tobě.

 

      2. lektorka

     Prosím tě také, abys vstoupil i do mé budoucnosti, a děkuji ti, že ani tam neexistuje nic, čeho bych se měla bát, protože celá moje budoucnost je ve tvých rukou. Pane můj, děkuji ti, že mi říkáš: “Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh” (Iz 43,1-3a).

 

      1. lektor

     Pane, dej mi sílu nejen zapomenout, co mě zranilo, nýbrž i skutečně odpustit. Pronikni nyní svým svatým Duchem do hlubin mé osobnosti, do všech těch temnot: “Smyj z nás hříchy, stopy vin, dej svou svěžest žíznivým, vyhoj z bolestí a ran. Zchladlým srdcím oheň dej, z lhostejnosti pomáhej, odveď ze scestí a chraň.

 

      2. lektor

     Dej, ať moje ochota odpustit roste, a tak ve mne dokonej, co jsi započal. Vysvoboď mě od zlého a uzdrav mě. Amen.

 

 

Z německého originálu:

Einübung in die christliche Grunderfahrung

Zweiter Teil: Gebet und Erwartung

© 1976 Matthias-Grünewald Verlag, Mainz

Topos-Taschenbücher No 49, 8. vydání 1980,

jako pracovní text přeložil Jozef Nagy