03 Lásku je možné odmítnout

 

Tvůrce dal člověku tělo, o které musí pečovat. Dal mu pud sebezáchovy, aby se snažil zachovat svůj život. Je to veliký a krásný dar, který mu odevzdal se slovy:

 

Gn 2,16 „Z každého stromu zahrady smíš jíst.

17 Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.

V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“

 

Říká mu tím:

Stvořil jsem tě pro lásku,

ale láska předpokládá svobodu.

Lásku není možné nařídit,

vynutit,

pro lásku je nutné se neustále rozhodovat,

a to v absolutní vnitřní svobodě.

Proto ti dávám tuto nádhernou,

ale současně velice nebezpečnou schopnost

pro lásku se svobodně rozhodnout,

ale také svobodně lásku odmítnout.

 

Nezapomeň,

že ty pro svůj dobrý život nutně potřebuješ stále poznávat mne, který jsem dávající se láska,

a že tvůj život silně ohrožuje poznávání zlého, tedy opaku lásky.“

 

Z vlastní zkušenosti víme, že člověk sice tuto Boží radu slyší,

ani moc nepochybuje o její pravdivosti a užitečnosti,

ale přesto ho doslova napadají, útočí na něj myšlenky,

jestli by to nešlo i trochu jinak,

ochutnat trošičku i z toho poznávání zla,

a přitom si nijak moc nezadat.

Autor knihy Genesis nám to ilustruje na příběhu Kaina:

 

4,1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina…

2 Dále porodila jeho bratra Ábela.

Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem.

3 Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země.

4 Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku.

I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar,

5 na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl.

Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři.

6  I řekl Hospodin Kainovi:

„Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář?

7  Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro?

Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit;

ty však máš nad ním vládnout.“

 

Z Hospodinových slov:

Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro?

plyne, že Kain, ten prvorozený syn,

plod Adamova poznání Evy,

plod lásky,

se ve svém životě patrně nerozhodoval pro lásku, ale pro zlo.

Hospodin mu připomíná důsledky, ke kterým vede život bez lásky,

život bez chtění a konání dobra pro druhého:

„Hřích,

tedy tvé sobectví se vším, co sebou nese,

bude nad tebou vládnout.

Já jsem ti nabídnul svobodu,

ale ty se řítíš do otroctví svého sobectví.“

 

Kain závidí Ábelovi Hospodinovu přízeň.

Svým sobectvím je zcela zaslepen, ohluchlý.

Nevidí, neslyší.

Přesto Hospodin k němu promlouvá,

nabízí mu spásu v návratu k životu z lásky,

k životu zaměřenému na chtění a konání dobra pro druhého.

Ale marně.

 

8  I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi…

Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej.

9  Hospodin řekl Kainovi: „Kde je tvůj bratr Ábel?“

Odvětil: „Nevím. Cožpak jsem strážcem svého bratra?“

 

Přestože Kaina vložil Hospodin do světa,

aby pomáhal Ábelovi žít dobrý, krásný, šťastný věčný život,

on se svobodně rozhodne i přes Hospodinovo varování toto poslání odmítnout

a Ábelův život zničit.

Ale Hospodin to stále nevzdává.

Kaina nezatracuje, ale promlouvá mu laskavě do duše:

 

10  Hospodin pravil:

„Cos to učinil! Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země.

11  Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa,

aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra.

12  Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu.

Budeš na zemi psancem a štvancem.“

 

Ukazuje Kainovi hrůzné důsledky jeho jednání.

Kain pochopí svoji situaci a je zdrcen.

Propadá zoufalství a není s to poznat a pochopit,

že Hospodin jej neproklíná, ale láskyplně jej zve k pokání.

Reaguje pln zoufalství:

 

13 Kain Hospodinu odvětil:

„Můj zločin je větší, než je možno odčinit.

14 Hle, vypudil jsi mě dnes ze země.

Budu se muset skrývat před tvou tváří.

Stal jsem se na zemi psancem a štvancem.

Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít.“

 

Ale Hospodin znovu ukazuje Kainovi svoji milosrdnou tvář:

 

15 „Nikoli, kdo by Kaina zabil, bude postižen sedmeronásobnou pomstou.“

 

A Kain mu musí uvěřit, protože od Hospodina dostává ochranu před pomstou:

 

A Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil.

 

Nezapomeňme, že Kainovo znamení je znamení záchrany,

znamení spásy,

Boží láskyplné znamení.