04 Láska vydrží

 

Nyní se podíváme na jeden příběh ze starozákonní doby praotců. Je to příběh o Josefovi, jednom z dvanácti synů praotce Jákoba-Izraele.

 

Gn 37,2 …Sedmnáctiletý Josef pásal se svými bratry ovce…

3 Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce…

4 Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry,

začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.

 

Jákob-Izrael měl dvanáct synů od svých čtyř manželek. Nejvíce miloval Josefa, staršího syna své milované ženy Ráchel.

Tato otcovská láska, která měla být vzorem pro láskyplné postoje jeho synů, byla právě naopak příčinou nenávisti. Jsme opět u odmítnutí požadavku lásky, u volby zla místo dobra.

Bratři byli pastevci ovcí. Jednou poslal Jákob Josefa za nimi, aby mu přinesl o nich zprávu. Bratři se rozhodli Josefa zabít. Ale když je míjela karavana izmaelitských kupců, směřující do Egypta, Juda navrhl, aby Josefa nezabíjeli, ale prodali. Oni ho také prodali za dvacet šekelů stříbra. Kupci přivedli Josefa do Egypta a prodali ho faraónovu dvořanu Potífarovi, veliteli tělesné stráže. Josef si získal faraonovu přízeň, takže Potífar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl.

 

40,6 Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu.

7  Žena jeho pána se do Josefa zahleděla a naléhala: „Spi se mnou!“

8  Ale on odmítl a ženě svého pána řekl:

„… 9 V tomto domě není nikdo větší než já.

Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka.

Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!“

10 A třebaže se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ní.

 

Josef miluje svého pána, chce pro něj jen dobro, a proto odmítá ty nabídky i za cenu hrozby vězení. Láska mu pomáhá obstát v tak těžkých zkouškách.

 

Josef ve vězení vyloží sen faraonovu číšníkovi.

 

Po dvou letech i farao má sen.

 

41,1 …Stojí u Nilu.

2  Pojednou z Nilu vystupuje sedm krav nápadně krásných a vykrmených…

3  A hle, za nimi vystupuje z Nilu jiných sedm krav, nápadně šeredných a vyhublých…

4  A ty nápadně šeredné a vyhublé

sežraly sedm krav nápadně krásných a vykrmených.

 

Nikdo nedokázal tento sen vyložit. Tu si číšník vzpomněl na Josefa, zavolali jej a on podal výklad:

 

25  “Bůh faraónovi oznámil, co učiní.

29 Přichází sedm let veliké hojnosti v celé egyptské zemi.

30  Po nich však nastane sedm let hladu

a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta…

 

Farao uvěří a jmenuje Josefa správcem celé egyptské země. Josef nechá budovat sklady na přebytky obilí z prvních sedmi úrodných roků. Když pak nastane doba hladu, přijdou do Egypta nakupovat i Josefovi bratři.

 

42,5 Izraelovi synové přišli spolu s jinými nakoupit obilí,

protože v kenaanské zemi byl hlad.

6 Josef byl říšským správcem…

Když přišli jeho bratři, skláněli se před ním tváří k zemi.

7 Josef spatřil své bratry a poznal je,

ale sám se jim nedal poznat a mluvil s nimi tvrdě.

 

Josef své bratry zkouší velmi tvrdě. Nejdříve je prohlásí za vyzvědače a vsadí je společně na tři dny do vazby. Pak jim dá obilí a přikáže jim přivést příště i nejmladšího bratra, aby se prokázala pravdivost jejich výpovědí.

Hlad pokračuje stále intenzivněji. Bratři mají strach jít znova do Egypta, protože Jákob odmítá Benjamina s nimi pustit.  Nakonec Juda, ten, který poradil bratřím Josefa prodat, se za Benjamina zaručí svým životem a životy svých synů, a Jakob je pouští do Egypta všechny. Přijdou k Josefovi, nakoupí obilí a Josef je vystaví poslední, rozhodující zkoušce. Přikáže dát svůj zlatý kalich do Benjaminova pytle s obilím. Když pak při fingované kontrole správce ten kalich u Benjamina najde, káže jej zatknout a učinit z něj otroka. Na to vystoupí Juda a nabídne sebe místo Benjamina:

 

44,30  “…Co teď, až přijdu k tvému otroku, svému otci,

a chlapec, na němž lpí celou svou duší, s námi nebude?

31  Jakmile spatří, že chlapec s námi není, umře…

32  Tvůj otrok se za toho chlapce zaručil takto:

»Nepřivedu-li ho k tobě, prohřeším se proti svému otci na celý život.«

33  Proto dovol, aby tvůj otrok zůstal u svého pána v otroctví

namísto tohoto chlapce,

a chlapec ať smí se svými bratry odejít.

 

Z toho Jozef pozná, že bratři, kteří ho kdysi prodali do otroctví, kteří dokázali otci tak nemilosrdně říct, že Jozefa roztrhala divoká zvěř a tak mu způsobit nesmírné utrpení, se již změnili. Dá se jim poznat.

 

45,4  “Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta…“

 

V jeho reakci není ani náznak výčitky, pomsty, jen láskyplná touha mít je všechny kolem sebe.

 

9  Putujte rychle k otci a řekněte mu: »Toto praví tvůj syn Josef:

Bůh mě učinil pánem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně.

15  Políbil všechny bratry, sklonil se k nim a plakal…

 

Josefovo láskyplné jednání nalézá svoji odezvu v láskyplném jednání faraona:

 

17  Farao Josefovi řekl: „Pověz bratrům: Učiňte toto:

Naložte na soumary náklad a dojděte do kenaanské země,

18  vezměte otce a své rodiny a přijďte ke mně.

Dám vám to nejlepší, co egyptská země má, a budete jíst tuk země.

 

Opět se zde setkáváme s láskou dávající.

 

25  I vystoupili z Egypta a přišli do země kenaanské k svému otci Jákobovi.

26  Oznámili mu: „Josef ještě žije, a dokonce je vladařem nad celou egyptskou zemí!“

On však zůstal netečný, protože jim nevěřil.

27  Vypravovali mu tedy všechno, co k nim Josef mluvil.

Teprve když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho odvezly,

okřál duch jejich otce Jákoba.

 

Celé toto vyprávění můžeme chápat jako chvalozpěv na milosrdnou Boží lásku, jak nám ji zde ukazuje Juda, ale zejména hlavní postava vyprávění – Josef.

 

Judova nabídka oběti vlastního života je pro Josefa svědectvím veliké životní změny, pokání, která proběhla u jeho bratří. Josef sám pak nabízí záchranu, spásu rodinám svých bratří.

 

Na postavě Josefa můžeme dobře vidět, jak

láska,

tedy

životní postoj:

chtít i konat pro druhého dobro,

pomáhat milovanému žít dobrý život,

nejen obohacuje, ale i přímo proměňuje životy těch, kterým je tato láska určena.