05 Boží království,

založené na láskyplných vztazích

Boží záměr budovat Boží království založené na láskyplných vztazích, tedy na moci lásky, je ve vyvoleném národě stále více zastiňováno představou davidovského království založeného na moci zákona. Do této situace vstupuje Ježíš.

Ihned na začátku Markova evangelia čteme:

 

1,14 Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje

a kázal Boží evangelium.

15 „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží.

Čiňte pokání a věřte evangeliu.“

 

Království Boží, které hlásal Ježíš, nevidím jako nějaký předmět na nebi nebo na zemi, není to ani žádný politický nebo společenský útvar, který bychom mohli nějak lokalizovat v prostoru nebo v čase. V evangeliu podle Lukáše čteme:

 

17,20 Když se farizeové otázali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim:

21 „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; 

ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘!

Vždyť království Boží je mezi vámi!

 

Je to tajemství, které k nám přichází jako nabídka Boží lásky. Krásně je to popsáno například v Matoušově evangeliu v Ježíšově podobenství o rozsévači:

 

13,3 „Vyšel rozsévač rozsívat.

4 Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.

5 Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla,

protože nebyla hluboko v zemi.

6 Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla.

7 Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je.

8 A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek,

některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.“

 

Rozsévač je Bůh, který rozsévá semena Boží lásky. Záleží na mě, abych se otevřel tomuto semeni, této nabídce Boží lásky, se kterou se setkávám neustále, přinejmenším v každém láskyplném vztahu ve své rodině. Setkávám se s ní i v každém krásném daru přírody, apod. Záleží jen na mně, jak jsem vůči této nabídce vnímavý, jak jsem připraven na její přijetí, nakolik jsem dobrou půdou. Tu dobrou půdu mám připravovat celým svým životem.

 

Podstatnou roli v této přípravě hraje modlitba.

V ní se před Hospodinem a s ním dívám na život svůj a životy lidí kolem sebe.

Uvažuji o potřebách svých i potřebách těch druhých,

všechny tyto potřeby vkládám do Boží lásky a přijímám je za své.

S vděčností si uvědomuji dary, které jsem dostal a neustále dostávám

a které mi umožňují být užitečným při naplňování těchto potřeb.

 

Semenu Boží lásky se musím otevřít, přijmout je – zejména za pomoci bližních a jejich prostřednictvím – a ono pak roste a působí samo podle toho, jaké živiny mu dodávám. Začne mě přetvářet. Ze zrna vyroste stéblo, pak i klas plný zrn – láskyplných vztahů. Až zrno – láskyplné vztahy v mé rodině - dozraje, nastane žeň a Rozsévač má k dispozici další zrní, které může znova zasévat do srdcí druhých lidí – rodin našich dětí - a vytvářet tak další láskyplné mezilidské vztahy.

 

Tak roste Boží království, a tak ho můžeme zakoušet přímo v našich všedních životech.

 

Boží království, zvěstované Ježíšem, začíná u jeho učedníků, jak čteme v Lukášově kázání na rovině:

 

6,20 Ježíš pohlédl na učedníky a řekl:

„Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží.“

 

Oni, tito chudí, kteří opustili svoji zajištěnost, kteří šli za Ježíšem, protože očekávali od něj něco podstatného pro svůj život, tvoří ono první láskyplné společenství, jak nám o něm podává zprávu evangelista Jan:

 

15,9 „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás.

Zůstaňte v mé lásce.

10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce,

jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

11 To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás

a vaše radost aby byla plná.“

12 „To je mé přikázání,

abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

13 Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“

 

Toto malé společenství bylo ono semínko, z něhož vyrostl košatý strom církve (Mt 13,31n).

Podle lásky měl svět poznat Ježíšovy učedníky.

Podle lásky má poznat i nás.

 

Boží království roste tím, že přijímá do sebe ty,

kteří uvěří evangeliu o Boží milosrdné lásce,

kteří přijímají toto evangelium, tuto lásku do svého života,

kteří se tímto evangeliem nechávají vést, a tedy žijí z milosrdné Boží lásky.

 

Jak já spolupracuji na růstu Božího království - na budování láskyplných vztahů -

ve své rodině,

na svém pracovišti,

ve svém bydlišti,

ve své farnosti

...